Home / Bài tập môn Hóa học / Hóa học lớp 10

Hóa học lớp 10

Đề kiểm tra số 6

truong 310x165 - Đề kiểm tra số 6

Đề kiểm tra số 6 Câu 1: Khi lần lượt tác dụng với mỗi chất dưới đây, trường hợp axit sunfuric đặc và axit sunfuric loãng hình thành sản phẩm giống nhau là A. Fe(OH)2   B. Mg   C. CaCO3   D. Fe3O4 Câu 2: Kim loại nào cho nhiều thể tích …

Read More »