Home / Bài tập môn Hóa học / Hóa học lớp 10 (page 3)

Hóa học lớp 10

Đề kiểm tra số 4

thuvienbaitap img - Đề kiểm tra số 4

Đề kiểm tra số 4 Câu 1: Nguyên tố nào sau đây thuộc nhóm nguyên tố halogen? A. O   B. Cl   C. N   D. Si Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (X)? A. Nguyên tử X có khả …

Read More »