Home / Bài tập môn Hóa học / Hóa học lớp 10 / Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Ôn tập học kì II (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Ôn tập học kì II (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Ôn tập học kì II (tiếp theo)

Câu 13: Hấp thụ hoàn toàn 6,4 gam SO2 vào V ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được 11,5 gam muối. Giá trị của V là

A. 200   B. 250   C. 150   D. 275

Câu 14: Khí hidro có lẫn tạp chất là khí hidro sunfua. Để có hidro nguyên chất, cần thổi hỗn hợp khí lần lượt qua các dung dịch

A. BaCl2 và H2SO4 đặc

B. NaCl và H2SO4 đặc

C. H2SO4 đặc và KOH

D. Pb(NO3)2 và H2SO4 đặc

Câu 15: Cho 25 gam KMnO4 (có a% tạp chất) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được khí clo. Để khí clo sinh ra phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 83 gam KI tạo I2, giá trị của a là

A. 20   B. 59,25   C. 36,8   D. 26

Câu 16: Cho 6,4 gam Cu tác dụng hoàn toàn với H2SO4 đặc, nóng thì khối lượng dung dịch thu được

A. tăng thêm 6,4 gam

B. không thay đổi

C. giảm đi 6,4 gam

D. không xác định được

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 1,53 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn trong dung dịch HCl dư thu được 448 ml khí (đktc). Cô cạn dung dịch, thu được chất rắn có khối lượng là

A. 2,95 gam   B. 2,14 gam   C. 3,9 gam   D. 1,85 gam

Câu 18: Từ 800 tấn quặng pirit sắt chứa 25% tạp chất trơ có thể sản xuất được a m3 dung dịch H2SO4 93% (D = 1,83 g/cm3), hiệu suất quá trình là 95%. Giá trị của a là

Xem thêm:  Đề kiểm tra số 3 (tiếp theo)

A. 547   B. 800  C. 1200   D. 547000

Câu 19: Cho 12,6 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp hai axit HNO3 4M và H2SO4 7M (đậm đặc) thu được 0,2 mol mỗi khí SO2, NO, NO¬2 (không tạo sản phẩm khử khác của N+5).

Số mol của Al và Mg lần lượt là

A. 0,15 và 0,35625

B. 0,2 và 0,3

C. 0,1 và 0,2

D. 0,1 và 0,3

Câu 20: Cho 7,2 gam hỗn hợp X gồm S và Fe vào một bình kím không có oxi. Nung bình cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn A. Cho A tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 2,24 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Tỉ khối của Y so với H2

A. 17   B. 9   C. 8,5   D. 10

Câu 21: Thả một viên bi sắt nguyên chất hình cầu nặng 5,6 gam vào 200 ml dung dịch HCl nồng độ x mol/l. Khi khí ngừng thoát ra thì đường kính viên bi còn lại bằng 1/2 đường kính ban đầu (giả sử viên bi bị ăn mòn đều về mọi phía). Giá trị của x là

A. 1,000   B. 0,125   C. 0,500   D. 0,875

Câu 22: Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO, M(OH)2 và MCO3 (M là kim loại có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch H2SO4 39,2% thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. M là kim loại

Xem thêm:  Đề kiểm tra số 5 (tiếp)

A. Mg   B. Ca   C. Zn   D. Ba

Câu 23: Cho 3 kim loại Na, Al, Fe phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được V lít H2 (đktc). Nếu thay Na và Fe bằng một kim loại M có hóa trị II nhưng khối lượng chỉ bằng 1/2 tổng khối lượng của Na và Fe, rồi cho tác dụng với H2SO4 loãng, dư thì thể tích khí bay ra đúng bằng V lít (đktc). M là kim loại

A. Mg   B. Ca   C. Zn   D. Ba

Câu 24: Hỗn hợp X gồm các kim loại Mg, Al, Zn. Lấy m gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Cũng lấy m gam X tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và (m+a) gam muối. Giá trị của V và a lần lượt là

A. 3,36 và 28,8

B. 6,72 và 28,8

C. 6,72 và 57,6

D. 3,36 và 14,4

Đáp án

13. C 14. D 15. C 16. B 17. A 18. A 19. B 20. D 21. D 22. A 23. A 24. B

Check Also

thuvienbaitap img - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 37: Bài thực hành số 6. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *