Home / Bài tập môn Hóa học / Hóa học lớp 12 / Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Câu 1: Nhận xét nào về tính chất vật lí của kim loại dưới đây là không đúng?

A. Nhiệt độ nóng chảy: Hg < AI < W.

B. Tính cứng: Cs < Fe < W < Cr

C. Tính dẫn điện và nhiệt: Fe < Al < Au < Cu < Ag.

D. Tính dẻo: Al < Au < Ag.

Câu 2: Cho các phản ứng sau:

X + HNO3(đặc, nóng) → A + NO2 + H2O

A + Cu → X + D

X có thể là kim loại nào trong số các kim loại sau?

A. Zn   B. Fe   C. Pb   D. Ag

Câu 3: Cho các kim loại: Cu, Fe, Ag và các đung dịch HCl, CuSO4, FeCl2, FeO3. Số cặp chất có phản ứng với nhau là

A. 2.   B. 3.   C. 4.   D. 5.

Câu 4: Cho hỗn hợp bột Al và Zn vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 sau phản ứng thu được dung dịch A gồm hai muối và hai kim loại. Hai muối trong dung dịch A là:

A. Zn(NO3)2 và AgNO3.   B. Al(NO3)3 và Cu(NO3)2.

C. Al(NO3)3 và Zn(NO3)2.   D. Al(NO3)3 và AgNO3.

Câu 5: Cho a mol Al và b mol Fe vào dung dịch chứa c mol Cu2+ và d mol Ag+, sau phản ứng thu được chất rắn gồm 3 kim loại. Giá trị của a cần thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

bai tap trac nghiem hoa hoc lop 12 bai 23 luyen tap dieu che kim loai va su an m - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

 

Câu 6: Cho X mol Mg và y mol Zn vào dung dịch chứa m mol Cu2+ và n mol Ag+. Biết rằng x > n/2. Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 3 ion kim loại. Giá trị của y cần thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

bai tap trac nghiem hoa hoc lop 12 bai 23 luyen tap dieu che kim loai va su an m 1 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

 

Câu 7: Cho 1,68 gam bột Fe vào 100 ml dung dịch X gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 xM. Khuấy nhẹ cho tới khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 2,58 gam chất rắn z. Giá trị của x là:

A. 0,23M.   B, 0,25M.   C. 0,125M.   D. 0,1M

Câu 8: Có ba kim loại M, A, B (đều hoá trị II) có khối lượng nguyên tử tương ứng là m, a, b. Nhúng hai thanh kim loại M có cùng khối lượng p gam vào hai dung dịch A(NO3)2 và B(NO3)2 có cùng số mol muối. Sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng thanh thứ nhất giảm x%, thanh thứ hai tăng y% (so với p). Giả sử các kim loại A, B thoát ra bám hết vào thanh M. Liên hệ giữa m và a, b, x, y là:

bai tap trac nghiem hoa hoc lop 12 bai 23 luyen tap dieu che kim loai va su an m 2 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

 

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-D 2-D 3-D 4-C
5-C 6-D 7-C 8-D
 

Câu 1:

Tính dẻo Al < Ag < Cu

Câu 2:

Đông đẩy được X ra khỏi muối nên X là Ag

Câu 5:

Chất rắn gồm 3 kim loại: Ag, Cu và Fe

Các quá trình nhận e có thể xảy ra: Ag+ +1e → Ag

Cu2+ + 2e → Cu

Các quá trình nhường e có thể xảy ra: Al → Al3+ + 3e

Fe → Fe2+ + 2e

Vì Fe dư nên Al đã phản ứng hết, tức là số mol e do Al nhường nhỏ hơn hoặc bằng mol e do Ag+ và Cu2+ có thể nhận.

bai tap trac nghiem hoa hoc lop 12 bai 23 luyen tap dieu che kim loai va su an m 3 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

 

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 11: Peptit và protein (Tiếp theo)

Dấu “=” xảy ra khi Al phản ứng hoàn toàn và vừa đủ, Fe hoàn toàn chưa phản ứng.

Ag+ có thể nhận. Tức là:

bai tap trac nghiem hoa hoc lop 12 bai 23 luyen tap dieu che kim loai va su an m 4 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

 

Câu 6:

Theo đề bài x > n/2 hay 2x > n. Như vậy: số mol e do Mg nhường lớn hơn số mol e mà Ag+ có thể nhận. Tức là Ag+ đã phản ứng hết.

Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 3 ion kim loại là Mg2+, Zn2+, Cu2+

Số mol e do Mg và Zn nhường phải nhỏ hơn tổng số mol e mà Ag+ và Cu2+ có thể nhận.

Ta có:

bai tap trac nghiem hoa hoc lop 12 bai 23 luyen tap dieu che kim loai va su an m 5 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

 

 

Câu 7:

Xét dung dịch X: có 0,01 mol AgNO3 và 0,1x mol Cu(NO3)2

Xét chất rắn Z ; khối lượng Z lớn hơn khối lượng bạc có thể tạo thành (2,58 > 0,01.108). Vậy trong Z ngoài Ag còn có kim loại khác ( Cu hoặc Cu và Fe).

Các quá trình nhường e: Fe → Fe2+ + 2e

Các quá trình nhận e: Ag+ + 1e → Ag

Cu2+ + 2e → Cu

Trường hợp 1: Z gồm 2 kim loại Ag và Cu, vậy Fe đã phản ứng hết

Gọi số mol Cu2+ đã phản ứng là a.

Bảo toàn e: số mol e do sắt nhường = số mol e do Ag+ và Cu2+ nhận

bai tap trac nghiem hoa hoc lop 12 bai 23 luyen tap dieu che kim loai va su an m 6 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

 

Mặt khác, khối lượng Z là: 108.0,01 + 64.0.025 = 2,68 ≠2,58. Trường hợp này không xảy ra.

Trường hợp 2: Z gồm 3 kim loại Ag, Cu và Fe. Như vậy Ag+ và Cu2+ đã phản ứng hết, Fe dư.

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

Gọi số mol sắt đã phản ứng là b.

Bảo toàn e: 2b = 0,01 = 2.0,1x (1)

Mặt khác, khối lượng Z là: 108.0.01 + 64.0,1x + (1,68-56b) = 2,58 (2)

Giải phương trình (1) và (2) ta được: b = 0,0175 và x= 0,125.

Câu 8:

Gọi số mol kim loại M đã phản ứng trong mối dung dịch là k

Khi nhúng M vào dung dịch A(NO3)2

bai tap trac nghiem hoa hoc lop 12 bai 23 luyen tap dieu che kim loai va su an m 7 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

 

Khối lượng thanh kim loại giảm:

bai tap trac nghiem hoa hoc lop 12 bai 23 luyen tap dieu che kim loai va su an m 8 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

 

Khi nhúng M vào dung dịch B(NO3)2:

bai tap trac nghiem hoa hoc lop 12 bai 23 luyen tap dieu che kim loai va su an m 9 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

 

Khối lượng thanh kim loại tăng:

bai tap trac nghiem hoa hoc lop 12 bai 23 luyen tap dieu che kim loai va su an m 10 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

 

Chia từng vế của (1) cho (2) ta được:

bai tap trac nghiem hoa hoc lop 12 bai 23 luyen tap dieu che kim loai va su an m 11 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Check Also

chan dung nu sinhb3fe 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 24: Thực hành: Tính chất, điều …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *