Home / Bài tập môn Lịch sử / Lịch sử lớp 10 / Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 39: Quốc tế thứ hai

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 39: Quốc tế thứ hai

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 39: Quốc tế thứ hai

Câu 1. Cuối thế kỉ XIX, đội ngũ công nhân các nước tư bản có biến đổi ra sao?

A. Tăng nhanh về số lượng và chất lượng

B. Phong trào công nhân phát triển mạnh

C. Đội ngũ công nhân đã có ý thức giai cấp rõ ràng

D. Công nhân các nước đã thành lập được chính đảng của mình

Câu 2. Cuối thế kỉ XIX, đời sống công nhân ngày càng khó khăn là do

A. Khủng hoảng kinh tế

B. Sự bóc lột nặng nề của giới chủ

C. Chính sách chạy đua vũ trang, hiếu chiến của chính phủ các nước tư bản

D. Chủ nghĩa đế quốc gắn liền với việc tăng cường bóc lột công nhân, đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa và giành giật thị trường

Câu 3. Đỉnh cao của phong trào công nhân Mĩ là cuộc đấu tranh của công nhân

A. Bôxtơn

B. Sicagô

C. Philađenphia

D. Niu Ooc

Câu 4. Cuộc tổng bãi công của 40 vạn công nhân nước nào đã buộc giới chủ phải nhượng bộ và thực hiện chế độ ngày làm 8 giờ?

A. Mĩ   B. Anh

C. Pháp   D. Đức

Câu 5. Cuộc tổng bãi công của công nhân Sicagô (Mĩ) diễn ra vào ngày

A. 1 – 5 – 1886

B. 1 – 5 – 1889

C. 1 – 5 – 1887

D. 1 – 5 – 1888

Câu 6. Ngày 1 – 5 hằng năm trở thành ngày Quốc tế lãnh đạo để

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân (phần 1)

A. Biểu dương sức mạnh của phong trào công nhân

B. Đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân thế giới

C. Đoàn kết công nhân thế giới

D. Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Câu 7. Cuối thế kỉ XIX, do kết quả của việc truyền bá học thuyết Mác ở nhiều nước tư bản đã dẫn đến sự thành lập

A. Các đảng, nhóm có khuynh hướng tiến bộ của giai cấp công nhân

B. Các chính đảng của giai cấp công nhân

C. Các Đảng Cộng sản

D. Các nhóm có khuynh hướng mácxít

Câu 8. Cuối thế kỉ XIX, trước sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế đã đặt ra yêu cấu thành lập

A. Quốc tế Cộng sản

B. Tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân

C. Cơ quan lãnh đạo phong trào công nhân quốc tế

D. Tổ chức thống nhất hành động của công nhân quốc tế

Câu 9. Quốc tế thứ hai tồn tại trong khoảng thời gian

A. Từ năm 1889 đến năm 1914

B. Từ năm 1889 đến năm 1895

C. Từ năm 1889 đến năm 1918

D. Từ năm 1889 đến năm 1919

Câu 10. Hãy kết nối nội dung hai cột sao cho phù hợp về Quốc tế thứ nhất và Quốc tế thứ hai

1. Quốc tế thứ nhất

2. Quốc tế thứ hai

a) Ph.Ăngghen là linh hồn của tổ chức này

b) C.Mác là linh hồn của tổ chức này

c) Được thành lập ở Luân Đôn

d) Được thành lập ở Pari

e) Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước

f) Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến(từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) (phần 3)

A. 1- b, c, e; 2 – a, d, f

B. 1 – b, c, f; 2 – a, d, e

C. 1 – a, c, e; 2 – b, d, g

D. 1 – a, c, f; 2 – b, d, e

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A D B A A
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B A B A B

Check Also

thuvienbaitap img - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *