Home / Bài tập môn Vật lý / Vật lý lớp 12 / Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Câu 9: Trong phóng xạ của hạt nhân 88226Ra, từ hạt nhân có một hạt α khi bay ra với động năng là 4,78 MeV. Năng lượng tỏa ra trong phóng xạ này xấp xỉ bằng

A. 85,2 MeV     B. 4,97 MeV

C. 4,86 MeV     D. 4,69 MeV

Câu 10: Pôlôni 84210Po là chất phóng xa tia α. Chu kì bán rã của Po là 138 ngày đêm. Hằng số phsong xạ của pôlôni là

A. 7,2.10-3 s-1     B. 5,8.10-8 s-1

C. 5,02.10-3 s-1     D. 4,02.10-8 s-1

Câu 11: Có hai chất phóng xạ A và B với hằng số phóng xạ là λ1, λ2 với λ2=2λ1. Lúc đầu chúng có khối lượng tương ứng là mo và 2mo. Khối lựng của chúng bằng nhau sau một khoảng thời gian là

bai tap trac nghiem vat li lop 12 phong xa phan 2 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Câu 12: Thời gian τ để số hạt nhân phóng xạ giảm đi e = 2,7 lần là τ=1/λ, trong đó λ là hằng số phóng xạ. So với số hạt nhân ban đầu, sau khoảng thời gian t = 2τ số hạt nhân nguyên tử của chất phóng xạ còn lại chiếm

A. 37%     B. 18,5%

C. 81,5%     D. 13,7%

Câu 13: Xét sự phóng xạ α: A → B + α

Biết hạt nhân mẹ A lúc đầu đứng yên. So sánh động năng của các hạt sau phóng xạ ta thấy:

bai tap trac nghiem vat li lop 12 phong xa phan 2 1 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Câu 14: Để đo chu kì bán rã của chất phóng xạ, người ta dùng máy đếm xung. Bắt đầu đếm từ to=0 đến t1=1h, máy đếm được X1 xung, đến s=2h máy đếm được X2=1,25X1. Chu kì của chất phóng xạ đó là

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Đặc trưng sinh lí của âm

A. 60 phút     B. 45 phút

C. 30 phút     D. 15 phút

Câu 15: Có hai khối chất phóng xạ A và B với chu kì phóng xạ lần lượt là T1 và T2. Biết T2 < T1. Số hạt nhân ban đầu trong hai khối chất ấy lần lượt là No và 4No. Thời gian để số lượng hai hạt nhân A và B của hai khối chất còn lại bằng nhau là

bai tap trac nghiem vat li lop 12 phong xa phan 2 2 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Câu 16: Chất phóng xạ pôlôni 84210Po phát ra phóng xạ α và biến đổi thành chì 82206Pb. Cho biết mPo = 209,9828 u ; mPb = 205,9744 u ; mα=4,0026 u và u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỉa ra khi 1 mg pôlôni phân rã hết là

A. 2,48.106 J     B. 2,48.105 J

C. 1,24.107 J     D. 1,24.106 J

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án C B A D B C A C

Câu 9: C

bai tap trac nghiem vat li lop 12 phong xa phan 2 3 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Câu 11: A

bai tap trac nghiem vat li lop 12 phong xa phan 2 4 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Câu 12: D

bai tap trac nghiem vat li lop 12 phong xa phan 2 5 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Câu 13: B

bai tap trac nghiem vat li lop 12 phong xa phan 2 6 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Câu 14: C

Trong 1 h tiếp theo máy đếm được số hạt nhỏ đi 4 lần. Điều đó chứng tỏ ở thời điểm t = 1 h, độ phóng xạ đã giảm đi 4 lần, tương ứng với thời gian là 2 chu kì

bai tap trac nghiem vat li lop 12 phong xa phan 2 7 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Câu 15: A

bai tap trac nghiem vat li lop 12 phong xa phan 2 8 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Check Also

7215 1494911290057 1016 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phản ứng phân hạch (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phản ứng phân hạch (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12 Phản ứng phân hạch (phần 2) Câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *