Home / Bài tập môn Hóa học / Hóa học lớp 10 / Đề kiểm tra số 5 (tiếp theo)

Đề kiểm tra số 5 (tiếp theo)

Đề kiểm tra số 5 (tiếp theo)

Câu 21: Hai bình cầu có khối lượng và dung tích bằng nhau. Nạp đầy khí oxi vào bình thứ nhất, nạp đầy khí oxi đã được ozon hóa vào bình thứ hai cho đến khi áp suất hai bình như nhau. Đặt hai bình cầu trên hai đĩa cân thì thấy khối lượng của hai bình khác nhau 0,32 gam. Khối lượng ozon trong bình thứ hai là

A. 0,96 gam.   B. 0,32 gam.   C. 0,72 gam.   D. 0,48 gam.

Câu 22: Hấp thụ 2,24 lít khí SO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X. Chất tan trong X là

A. Na2SO3

B. NaHSO3

C. Na2SO3, NaOH

D. Na2SO3, NaHSO3

Câu 23: Nung hỗn hợp bột kim loại gồm 11,2 gam Fe và 6,5 gam Zn với một lượng S dư (trong điều kiện không có khống khí), thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được khí Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào dung dịch CuSO4 1M. Thể tích dung dịch CuSO4 tối thiểu để hấp thụ hết khí Y là

A. 200 ml   B. 300 ml   C. 400 ml   D. 100 ml

Câu 24: Dẫn từ từ V lít khí SO2 (đktc) vào lượng dư dung dịch Br2, không thấy khí thoát ra. Thêm tiếp dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch sau phản ứng, thu được 23,3 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 4,48   B. 1,12   C. 3,36   D. 2,24

Xem thêm:  Đề kiểm tra số 2 (tiếp theo)

Câu 25: Cho 25,5 gam hỗn hợp X gồm CuO và Al2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch chứa 57,9 gam muối. Phần tẳm khối lượng của Al2O3 trong X là

A. 60%   B. 40%   C. 80%   D. 20%

Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO, M(OH)2 và MCO3 (M là kim loại có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch H2SO4 39,2%, thu được 1,12 lít khí(đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. Kim loại M là

A. Zn   B. Ca   C. Mg   D. Cu

Câu 27: Trong công nghiệp, axit sunfuric được điều chế từ quang pirit sắt. Khối lượng dung dịch H2SO4 98% điều chế được từ 1,5 tấn quạng pirit sắt có chứa 80% FeS2 ( hiệu suất toàn quá trình là 80%) là

A. 0,80 tấn   B. 1,60 tấn   C. 1,25 tấn   D. 2,00 tấn

Câu 28: Khi hòa tan hidroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20%, thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,21%. Kim loại M là

A. Cu   B. Zn   C. Fe   D. Mg

Câu 29: Cho 3,56 oleum H2S2O7 vào lượng dư H2O, thu được dung dịch X. Để trung hòa toàn bộ X cần V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

A. 80   B. 40   C. 20   D. 60

Câu 30: Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư). Sau phản ứng, thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot

A. 39,34%   B. 65,57%   C. 26,23%   D. 13,11%

Đáp án

21. A 22. C 23. B 24. D 25. D 26. C 27. B 28. A 29. A 30. C

Câu 21:

Hai bình có cùng thể tích, áp suất, nhiệt độ => có cùng số mol

Bình thứ hai: O2😡 mol; O3: y mol)

=> bình thứ nhất: O2 (x+y) mol

=> (32x+48y) – 32(x+y) = 0,32

=> y=0,02 mol => mO3 = 0,02.48 = 0,96 (gam)

Câu 22:

nSO2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol; nNaOH = 1.0,3 = 0,3 mol

nNaOH/nSO2 = 0,3/0,1 = 3 => Tạo Na2SO3, NaOH dư

Câu 23:

nFe = 11,2/56 = 0,2 mol; nZn = 6,5/65 = 0,1 mol

nCuSO4= nH2 S= nFeS + nZnS = 0,3 mol => V = 0,3 lít

Câu 24:

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

nSO2 = nH2SO4 =nBaSO4 = 23,3/233 = 0,1 mol => V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 26:

nH2SO4 = 100.39,2/100.98 = 0,4 (mol) ; nCO2 = 1,12/22,4 = 005 (mol)

(MO, M(OH)2, MCO3) + H2SO4 → MSO4 + CO2 + H2O

mdd Y = 24 + 100 – 0,05.44 = 121,8 (gam)

C%MSO4 = (0,4(M+96))/121,8.100% = 39,41% => M = 24 (Mg)

Câu 27:

FeS2 → H2SO4

mddH2SO4 = 1,5.80/100.120.2.98.80/100.100/98 = 1,6 tấn

Câu 28:

M(OH)2 + H2SO4 → MSO4 + 2H2O

m ddH2SO4 = 1.98.100/20 = 490 (gam)

=> mdd sau = (M + 34) + 490 = M + 524

C%MSO4 = (0,4(M+96))/(M+524).100% = 27,21% => M = 64 (Cu)

Câu 29:

H2SO4.SO3 + H2O → 2H2SO4

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Câu 30:

nSO2 = 0,504/22,4 = 0,0225 (mol)

de kiem tra so 5 tiep theo - Đề kiểm tra số 5 (tiếp theo)

mhh = 56a+64b+16b = 2,44

mmuối = 400.0,5a+160b = 6,6

Bảo toàn electron: 3a+2b=2c+=2.0,0225)

=> a=0,025; b=0,01; c=0,025

Check Also

thuvienbaitap img - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 38: Cân bằng hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 38: Cân bằng hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 38: Cân bằng hóa học Câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *