Đề kiểm tra số 6

Đề kiểm tra số 6

Câu 1: Khi lần lượt tác dụng với mỗi chất dưới đây, trường hợp axit sunfuric đặc và axit sunfuric loãng hình thành sản phẩm giống nhau là

A. Fe(OH)2   B. Mg   C. CaCO3   D. Fe3O4

Câu 2: Kim loại nào cho nhiều thể tích khí H2 hơn khi cho cùng một khối lượng hai kim loại Zn và Fe tác dụng hết với axit H2SO4?

A. không xác định được   B. Zn   C. bằng nhau   D. Fe

Câu 3: Trong các cặp chất sau, cặp chất gồm hai chất phản ứng được với nhau là

A. NaCl và KNO3

B. Cu(NO3)2 và HCl

C. Na2S và HCl

D. BaCl2 và HNO3

Câu 4: Cho 1,53 gam hỗn hợp Ba, Mg, Fe và Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448 ml khí (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng là

A. 2,24 gam   B. 2,95 gam   C. 1,85 gam   D. 3,90 gam

Câu 5: Tính chất hóa học của đơn chất lưu huỳnh là

A. chỉ thể hiện tính khử

B. không thể hiện tính chất nào

C. chỉ thể hiện tính oxi hóa

D. tính khử và tính oxi hóa

Câu 6: Nung 43,8 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp của nóm IIA, thu được 11,2 lít khí (đktc). Hai kim loại đó là

A. Mg và Ca

B. Sr và Ba

C. Ca và Sr

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học

D. Be và Mg

Câu 7: Chất nào dưới đây mà nguyên tử S vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A. H2S B. Na2SO4 C. SO2 D. H2SO4

Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng hóa học:

X + HCl → FeCl3 + Y + H2O

Hai chất X, Y lần lượt là

A. Fe3O4, Cl2

B. FeO, FeCl2

C. Fe3O4, FeCl2

D. Fe2O3, FeCl2

Câu 9: Phản ứng nào sau đây không đúng?

A. FeSO4 + 2HCl → FeCl2 + H2SO4

B. Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S

C. FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2 + K2SO4

D. HCl + NaOH → NaCl + H2O

Câu 10: Cho phản ứng hóa học: SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

Nhận định nào sau đây đúng?

A. Lưu huỳnh trong SO2 bị khử, S trong H2S bị oxi hóa

B. Lưu huỳnh bị khử và không có chất nào bị oxi hóa

C. Lưu huỳnh bị oxi hóa và hidro bị khử

D. Lưu huỳnh bị khử và hidro bị oxi hóa

Đáp án

1. C 2. D 3. C 4. B 5. D 6. A 7. C 8. C 9. A 10. A

Câu 4:

nH2= 0,02 => n2Cl= 0,02

=> m = 1,53 + 0,02.71 = 2,95 (gam)

Câu 6:

MCO3 → CO2

M+60 = 43,8/0,5 = 87,6 => M = 27,6

=> Mg (24) và Ca (40)

Check Also

thuvienbaitap img - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 37: Bài thực hành số 6. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *