Home / Bài tập môn Hóa học / Hóa học lớp 12 / Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 1)

Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 1)

Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 1)

Câu 1: Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là

A. CH3COOC3H5.   B. C6H5COOCH3.

C. C2H5COOCC6H5.   D. CH3COOCH2C6H5.

Câu 2: Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất:

A. xà phòng và ancol etylic.   B. xà phòng và glixerol.

C. glucozơ và ancol etylic.   D. glucozơ và glixerol.

Câu 3: Cho m gam HCOOCH3 phản ứng hết với đung dịch NaOH (dư), đun nóng thu được 6,8 gam muối HCOONa. Giá trị của m là

A. 9.0.    B. 6,0.    C. 3,0.    D. 7,4.

Câu 4: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. glucoza.   B. saccarozo.   C. tinh bột.   D. fructozơ.

Câu 5: Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

A. phenylamin.   B. metylamin.    C. đimetylamin.   D. trinrietylamin.

Câu 6: Công thức của alanin là

A. CH3NH2.    B. H2NCH(CH3)COOH.

C. H2NCH2COOH.   D. 6H5NH2.

Câu 7: Số liên kết peptit có trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là:

A. 5.   B.3.   C. 2.   D. 4.

Câu 8: Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. tơ nilon-6,6    B. tơ nitron

B. tơ visco   D. tơ xenlulozơ axetat

Câu 9: Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COO2H5.    B. HCOOC2H5.

C. CH3COOCH3.   D. 2H5COOH.

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Câu 10: Cho các chất sau: CH3CH2CH2OH (1), CH3COOH (2), HCOOCH3 (3). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là:

A. (2), (3), (1).    B. (2), (1), (3).    C. (I), (2), (3).   D. (3), (1), (2).

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-D 2-B 3-B 4-C 5-C
6-B 7-D 8-B 9-C 10-D

Check Also

7334 1494911290066 1020 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *