Ý nghĩa cuộc sống

Đề bài: Em hãy nêu lên ý nghĩa cuộc sống này. Bài làm Một bước…hai bước…ba bước… Trong cuộc đời này bạn đã bước đi được bao nhiêu? Đường đời…